Sådan arbejder Banedanmark for naturen

I forbindelse med vores projekter på jernbanen, tager vi hensyn til naturen og dyrelivet.

Banedanmark arbejder målrettet på at fremme naturen og biodiversiteten, mens vi vedligeholder, udvikler og fremtidssikrer jernbanen.

Langs den danske jernbane forvalter Banedanmark 4.500 hektar naturområde – svarende til cirka 6.400 fodboldbaner – hvor der findes et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv lige op og ned ad skinnerne.

Særligt de nedlagte baneterræner har et helt unikt klima, som man ikke ser andre steder i Danmark.

Naturen langs banen er også ganske unik og spænder fra grusarealer og krat, der er levested for en lang række sjældne og nøjsomme arter indenfor plante- og dyreriget, som ellers ville blive udkonkurreret af andre planter, til Danmarks længste skovbryn, der er levesteder og fødegrundlag for både pattedyr, fugle og insekter.

Naturpleje

Når vi vedligeholder og udvikler jernbanen, forsøger vi at gøre det så skånsomt som muligt, så naturen ikke lider unødig skade. 
 
Vi udfører naturpleje udvalgte steder på jernbanen, til gavn for de mange spændende insekter og planter, der er knyttet til det varme tørre og næringsfattige miljø. 
 
Således er det naturpleje, når Banedanmark rydder krat til gavn for sommerfuglen Dværgblåfugl, gravehvepsen Biulv og planten Salomons Lysestage, og når kontrollerede afbrændinger fjerner lag af græsførne og blotlægger jorden for varmeelskende smådyr.
 
Det er også naturpleje, når der går heste og geder på Banedanmarks nedlagte godsbaneterræn i Rødbyhavn, som tygger på buske og træer mellem skinner og skærver. For gederne sørger for at holde krattet åbent, vildere og rigere og er med til at omdanne området til et åbent busksteppelandskab for sjældne planter og insekter, som lever der.

Hensyn til naturen

Banedanmark tager hensyn til naturen, når jernbanen skal opgraderes og fremtidssikres. I forbindelse med vores projekter på jernbanen arbejdes der for, at plante- og dyrelivet langs banen får de bedst mulige betingelser.

Der bliver anlagt vandhuller, som giver gode levebetingelser for padder som frøer, tudser og salamandre, der er afhængige af vandhullerne, når de skal yngle, og vi laver faunapassager, så mindre pattedyr og frøer kan komme uskadte under jernbanen.

Og når det er nødvendigt at rydde træer, lader vi højstubbe fra nogle af de fældede træer stå som ruintræer, hvor det er muligt, så de kan få nyt liv som ’insekthoteller’ for små dyr og insekter.

InfraNatur

Banedanmark har i en årrække samarbejdet med Miljøstyrelsen om projektet InfraNatur. Projektet skal fremme den særlige natur på de danske baneterræner, og syv forskellige bynære banearealer er med i projektet.

Baneterrænerne ligger i København, Glostrup, Ullerslev, Struer, Jejsing, Lunderskov & Rødbyhavn – og de sidste fire arealer er åbne for offentligheden.

Nyheder fra den grønne bane

Opdag  mere om naturen langs jernbanen

Valmuer langs jernbanen

Naturen langs banen

Naturen langs banen er helt unik. Banedanmark udfører aktiv naturpleje og arbejder for at styrke biodiversiteten langs banen.

Læs om naturplejen
Banen i det grønne

Særlig natur langs banen

Områderne langs med banen er gud for sjældne plante- og dyrearter, som rubittermælk, seglgræshoppen, humlebillen, dværgblåfuglen, biulv og salomons lysestage. Der er flere sjældne arter langs den danske jernbane end nogen andre steder i landet.

Læs om naturen langs banen