Persondatapolitik

I Banedanmarks persondatapolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de persondata, vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. I persondatapolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine persondata.

Banedanmark er en statslig styrelse under Transportministeriet og er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Banedanmarks kontaktoplysninger:

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Kbh V
CVR-nr.: 18632276
Telefon: 82340000
Mail: banedanmark@bane.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte Banedanmarks databeskyttelsesrådgiver:

  • E-mail: dpo@trm.dk
  • Telefon: 21 35 54 11
  • Ved brev: Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K, att.: DPO
  • Ved Digital Post: Vælg modtager; "Transportministeriet", skriv "Att.: DPO” i emnefeltet.”

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Banedanmark behandler dine personoplysninger med det formål at varetage opgaver som led i almindelig sagsbehandling. Det betyder, at oplysningerne vil indgå i Banedanmarks sagsbehandlingssystem mhp., at vi kan besvare henvendelser, behandle aktindsigtsanmodninger, behandle klager m.v. Oplysningerne journaliseres jf. offentlighedslovens § 15, stk. 1.

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c eller e. Hvis du har sendt os følsomme personoplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Behandlingen af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

I forbindelse med oprettelsen af en sag i Banedanmarks journaliseringssystem, vil de personoplysninger, du har sendt til os, blive journaliseret. Det vil ofte være dine kontaktoplysninger og evt. cpr.nr., hvis du har sendt dette til os.

Er der andre modtagere af dine personoplysninger?

Alt efter din henvendelses karakter, vil Banedanmark i nogle tilfælde videregive eller overlade dine personoplysninger til Transportministeriets departement og/eller øvrige styrelser og selskaber under Transportministeriet. Dette sker fx hvis Banedanmark anmoder om yderligere oplysninger på baggrund af en modtaget henvendelse, eller hvis der videregives oplysninger til Trafikstyrelsen, som er Banedanmarks sikkerhedsmyndighed.

Derudover vil Banedanmark videresende en henvendelse til rette myndighed, hvis vi vurderer, at henvendelsen ikke vedrører Banedanmarks sagsområde jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2.

Hvis Banedanmark i andre tilfælde videregiver dine persondata til fx samarbejdspartnere, indhenter vi dit samtykke og informerer dig om, hvad dine data bliver brugt til, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at videregive oplysningerne.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Banedanmark opbevarer dine personoplysninger i vores journalsystem, og de opbevares kun så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte mål med behandlingen. På nogle områder er der ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle oplysningerne, hvilket betyder, at der er en lovbestemt frist.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine persondata blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Banedanmark vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 10 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Banedanmarks behandling af oplysninger om dig.

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvilket betyder, at du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Banedanmark som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler persondata som led i sin myndighedsudøvelse og derfor har pligt til at opbevare persondata.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata, eller hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysningerne ovenfor. Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Banedanmark behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk