Slagelse Station

Slagelse Station står foran en større opgradering, som skal ruste stationen til fremtidens togtrafik. Hovedprojektet  på stationen startede i juli 2021.

 

I juli 2020 gik Banedanmark i gang med de første, forberedende arbejder på stationsprojektet, som forventes gennemført i første halvår i 2022. Arbejderne er et led i opgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Korsør (2019-2023).

Det skal vi lave

Vi skal blandt andet udskifte gamle spor og sporskifter i stationsområdet – i alt ca. 6,6 km nyt spor - og lave sporafvanding i forbindelse med dette. Desuden skal vi sætte fundamenter og opføre nye kørestrømsmaster. Af øvrige køreledningsarbejder skal vi også fjerne kørestrømsanlægget fra et af sporene. Vi skal renovere perroner, og i den vestlige ende af stationen skal vi etablere et nyt, åbent forsinkelsesbassin.

Ny gangbro over stationen

Slagelse Kommune opførte i påsken 2021 en gangbro over stationen, som blev indviet i juli måned.  Broen binder udviklingsområdet i syd sammen med området nord for jernbanen. Den skaber en lettere adgang fra boligområderne og de ubebyggede områder på nordsiden til det nye campus og bymidten på sydsiden.

Togtrafikken i 2021

En del af stationsprojektet kan kun udføres, når der ikke kører tog. I løbet af sommeren, efteråret og i december 2021  kunne du derfor opleve perioder med helt eller delvist aflyst togtrafik.

Effekter og fordele

Når vi er færdige, kan vi se frem til:

• smidigere trafikafvikling og bedre punktlighed
• hurtigere passage gennem stationen for gennemkørende tog
• bedre komfort på perronerne, blandt andet med ny belægning og fornyelse af perrontag, som vi opfører for DSB.

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med stationsprojektet opleve perioder med nedsat hastighed eller reduceret eller aflyst drift på strækningen. Husk at tjekke Rejseplanen før du starter din rejse.

For dig som nabo

Mens Banedanmark opgraderer stationen, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. Nederst på siden, kan du få information om arbejderne i dit nabolag.

Naboinformation

Her kommer der information om sommerens og efterårets arbejder. 

Orientering om efterårets arbejder udsendt til de nærmeste naboer den 21. august 2020.

Ændrede adgangsforhold ved Thorvaldsensvej frem til nytår.

 

 

Tidsplan - Slagelse Station

Primære arbejder i denne periode:

Udlægning af nye kabler, flytning af eksisterende kabelrender, omlægning af kabler samt færdiggørelse af støttemur øst for stationen.

Primære arbejder i denne periode, hvor vi arbejder i døgndrift og skal nå rigtig mange ting, mens togene ikke kører.

Ombygning af spor, ilægning af nye sporskifter, køreledningsarbejder, afvandingsarbejder, gravearbejder, fundering til støjskærme, perronfornyelse samt skærvesupplering.

 

En del af aktiviteterne kan være støjende.

Primære arbejder i denne periode:

Ombygning af spor, sporsænkning, perronarbejder, afvanding, køreledningsarbejder og opsætning af støjskærme.

Man kan opleve støjende aktiviteter om natten.

Primære arbejder i denne periode:

Ombygning af spor, sporsænkning, perronarbejder, afvanding, køreledningsarbejder og spunsarbejder.
Bemærk, ingen togtrafik den 18.-19. december, da de nye spor skal sættes i drift.

 

Primære arbejder i denne periode:

Periodevise restarbejder og slutjustering

De første forberede arbejder på Slagelse Station gik i gang i juli 2020. Siden september 2020 har Banedanmarks entreprenør udført spor- og kørestrømsarbejde samt afvanding på stationsområdet.

Oversigt over byggepladser ved Slagelse Station

Nyt fra projektet