Vejledning til miljø og vandløbssager i forbindelse med afvandingsanlæg

ID: BN3-12-2

BN3-12-2  75 sider  (Juli 2003)

Det er formålet med Banenormen at effektivisere og ensarte sagsbehandlingen, projekte-ringen og udførelsen af afvandingssager, fordi Banenormen giver et overblik over den om-fattende og vanskeligt tilgængelige miljølovgivning indenfor afvandingssager.

De fleste problemstillinger er beskrevet detaljeret, for at sikre den enkelte medarbejders argumentation overfor anden part eller myndighed. For at sikre, at de mest væsentlige reg-ler fremtræder tydeligt i teksten, er enkelte sætninger markeret med understregning. Un-derstregning benyttes, hvor der er tale om regler eller forpligtelser, som er af særlig betyd-ning for Banestyrelsens behandling af sagen.