Opdaterede kildestyrker til støjberegning med Nord2000

Læs om data til brug for støjberegning

Banedanmark har opdateret kildestyrker, der definerer støjkilder fra tog og infrastruktur. 

De nye kildestyrker angår togdrift på velvedligeholdte skinner.  De nye kildeværdier til støjberegninger er angivet i Orientering nr. 54 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Baggrund for opdateringen af kildestyrker

Kildestyrkerne, der anvendes til støjberegninger med Nord2000-metoden, er baseret på det hidtil mest omfattende måleprogram i Danmark med mere end 3000 målte kildestyrker svarende til mere end 1500 togpassager.  Der er målt på støjudbredelse for højre og venstre skinne.

Definition af ruhed og vedligeholdelse af skinner

Kildestyrkerne forudsætter, at både hjul og skinner er godt vedligeholdt. Skinnernes ruhed er høj, hvis skinnerne ikke er velvedligeholdt. Skinneruheden er målt og dokumenteret ved samtlige målte togpassager på fjernbanen, og det er disse tal, der ligger til grund for kildestyrkerne. Beregningsmetoden for kildestyrker er for kørsel over sporskifter korrigerede, og de korrigerede kildestyrker er bestemt ud fra skinneruhed på delstrækninger med ét eller flere sporskifter.

Banedanmark har siden 2017 udført årlige målinger af skinneruhed, og der er nu indført en definition af en grænseværdi for, hvornår en skinne er velvedligeholdt. Det skal fremover sikre et lavt ruhedsniveau svarende til de kildestyrker, der er angivet i Orientering nr. 54

Banedanmark dokumenterer årligt ruheden på Banedanmarks baner, og her bestemmes middelruheden hvert år ud fra den årlige målekampagne. Middelruheden dokumenterer tilstanden af infrastrukturen. Den årlige middelruhed vil hvert år foreligge i september måned.

Årlig middelruhed
2022: Middelruhed LλCA,120 [dB] 12,7
2023: Middelruhed LλCA,120 [dB] 13,1

Forudsætningen for at kunne anvende de nye kildestyrker er, at skinneruheden er dokumenteret lav, og at sporet vedligeholdes, så ruhedstallet ikke overstiger 14 Afsnit 3 i Orientering nr. 54. Undtaget er strækninger med sporskifter, hvor der er særlige kildestyrker for de forskellige togtyper Afsnit 8 i Orientering nr. 54

Kildestyrker i Miljøstyrelsens orientering til beregninger med Nord2000 kan anvendes for alle Banedanmarks jernbanestrækninger (link til kortvisningen åbner i nyt vindue.) Vejledning til kortvisningen: Når du trykker på linket "Banedanmarks jernbanestrækninger", kommer du ind på Banedanmarks eksterne GISlag. Her skal du trykke på Ø´et (står for øvrige lag) oppe i højre hjørne, og vinge af i ”strækninger over anvendelse af nye kildedata”.), når den angivet middelruhed i ovenstående tabel ikke overstiger 14. 

Skal kildestyrkerne anvendes på andre end Banedanmarks strækninger, forudsættes det, at der er dokumenteret velvedligeholdte spor med ruhedstal under 14. 

Spørgsmål til orientering nr. 54 og dets tekniske indhold kan rettes til Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, reflab@forcetechnology.com.

Spørgsmål til skinnernes vedligeholdelsestilstand, gældende strækninger med videre kan rettes til Lisette Mortensen, Miljø & Klima, limo@bane.dk, tlf. 41775967. 

Trafiktal til brug for støjberegninger udgives af Trafikstyrelsen og findes på trafikstyrelsens hjemmeside.


Gå tilbage til siden Støj og vibrationer