Beplantning langs banen

Fritrum omkring banen

Beplantning langs jernbanen må ikke genere togdriften eller vedligeholdelsen. Der skal derfor være et fritrum omkring banen, så der er fri sigtbarhed til signalerne, og så mandskab kan færdes uden for sikkerhedsafstanden. Hvis der er kørestrømsanlæg, skal der også være et fritrum omkring dette.

For at sikre det nødvendige fritrum omkring jernbanen, bliver beplantning ud til 6 m. fra skinnerne (eller skel, hvis det er nærmere) hvert år beskåret af Banedanmark. Arbejdet foregår om natten, og udføres af store maskiner, som kører på skinnerne mens sporet er lukket for almindelig togdrift, og evt. kørestrøm er slukket. Beskæringen larmer en del, men generer normalt ”kun” en times tid.

Hvis naboer til jernbanen har træer eller buske som vokser for tæt på banen, eller hvis der er fare for, at de kan vælte og påvirke togdriften, kan Banedanmark i henhold til Jernbaneloven forlange bevoksningen fjernet på ejerens bekostning.

Jernbaneloven § 25.

Infrastrukturforvalteren kan kræve træer og anden beplantning på, over og ved baneareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset, når banens vedligehold eller hensynet til togdriften gør det nødvendigt. Efterkommes infrastrukturforvalterens krav ikke inden for en fastsat frist, kan infrastrukturforvalteren lade arbejdet udføre på ejerens bekostning.

Desuden er ejendomme, der grænser op til elektrificerede fjernbaner eller nye S-baner, normalt pålagt en servitut, som giver naboerne visse forpligtelser og Banedanmark visse rettigheder i forhold til bl.a. bevoksning.

Din beplantning

Observationspligt

Som nabo til en jernbane er du forpligtiget til at holde øje med dine træer, så de ikke bliver farlige og vælter eller brækker ind mod banen og rammer tog, kørestrøm eller andre tekniske installationer. Hvis du ikke selv har forstand på træer, må du få hjælp fra en fagmand. Det kan være ansvarspådragende, hvis et af dine træer med synlige problemer vælter og gør skade.

Fældning af træer tæt på banen

Banedanmark fælder ikke træer uden for banens arealer. Det er træejerens eget ansvar at fælde sine træer på en sikker måde, og det anbefales på det kraftigste, at få en professionel med både erfaring og forsikring til at gøre det. Hvis den professionelle træfælder har spørgsmål angående sikkerheden i forhold til jernbanen, er han meget velkommen til at ringe til Banedanmark og spørge efter den geografiske fagspecialist, som er forstuddannet.

Valg af træer og buske

Ved at plante fornuftige træer og buske ud mod jernbanen, kan det fremtidige behov for beskæring eller fældning begrænses. Naboer opfordres derfor til at vælge planter afhængig af afstanden til skinnerne.

  • Mindre end 6 m fra skinne: Kun buske (maks. højde på 5-6 m).
  • Mellem 6 og 10 m fra skinne: Buske og små træer (maks. højde på 15 m).
  • Mere end 10 m fra skinne: Buske samt små og store træer.

Når man planter uden for byer og haver, bør man bruge naturligt hjemmehørende arter. Man kan søge inspiration og hjælp til valg af planter på Miljøministeriets hjemmeside Plantevalg.dk forside. Efter få klik er kommet frem til artsanbefalingerne, kan man vælge plantningsformål "Læ- og naturplantning" i stedet for "Skovproduktion".

 

Kørestrøm

Vær opmærksom på, at kørestrømsanlægget er et højspændingssystem med op til 25.000 volt. Det er livsfarligt at komme i berøring med anlægget både direkte og indirekte gennem grene. Hvis du vil fælde eller beskære træer, som er mindre end eller kan nå inden for 3 m. fra ledningerne, når de falder, anbefales det på det kraftigste, at du entrerer med en fagmand.

Eldriftsservitut

Hvis du er nabo til en strækning som er blevet elektrificeret efter 1984 (alle fjernbaner med kørestrøm og de nye S-baner Ballerup-Frederikssund og Vigerslev-Hellerup), er din ejendom sandsynligvis pålagt en servitut, som stiller krav til din beplantning, og giver Banedanmark visse rettigheder omkring fældning og beskæring. Der er anvendt forskellige servitutter på strækningerne, men du kan finde oplysninger om hvilken servitut, der findes på din ejendom i tingbogen.

Når Banedanmark beskærer ind over skel på strækninger med eldriftsservitut, bliver grenene fra dine træer efterladt inde på din grund.

Hvis din bane skal elektrificeres

Du kan læse mere om elektrificeringen af jernbanen, og hvilken betydning det får for dig som nabo og din beplantning under ”Elektrificeringsprogrammet”. Læs foldere om elektrificering og eldrift under "Publikationer".

Beplantning ved banens grøfter

Banens grøfter bliver oprenset med flere års mellemrum af gravemaskiner, som kræver en del plads på hver side af grøften. Hvis der er en banegrøft tæt på skellet, kan det medføre, at din beplantning bliver beskåret helt ind til skel, selv om der er langt ud til skinnerne.

Banedanmarks beplantning

Når der er mere end 6 m. fra skinnerne til dit skel, vil der normalt være beplantning på banens areal ud for din ejendom. Disse strækningsbevoksninger bliver holdt meget ekstensivt med adskillige års mellemrum.

Strækningsbevoksningerne har stor betydning for den vilde fauna, lige fra insekter til hjorte, som bruger dem til fouragering, skjul og spredningskorridorer. Disse funktioner samt bevoksningernes afskærmende effekt over for banernes naboer, tages der så stort hensyn til som muligt.

Strækningsbevoksningerne plejes, så de i videst mulig omfang udvikler sig til bevoksninger med en overetage af lystræer som fx eg og en mellemetage af mindre blomstrende træer som fx røn og tjørn, der er til glæde for fugle og insekter, og som er smukke i landskabet.

Generende beplantning

Vegetation der gror ind over skel

Grene der gror igennem eller ødelægger dit hegn eller generer færden på din ejendom, har du ret til at beskære i skel i henhold til hegnslovens § 19 stk. 2. Det er ikke noget Banedanmark gør. Du behøver jo heller ikke at beskære din beplantning, som gror ind til Banedanmark (medmindre der er eldriftsservitut på din ejendom).

Anden vild og selvsået vegetation, som fx brombær, alm. skovranke og brændenælder, er Banedanmark ikke forpligtet til at fjerne. Du må selv bekæmpe planterne, hvis de gror ind over skel.

Træer der skygger for sol eller udsigt

Banedanmark skærer ikke toppene af sine træer, da det på sigt skaber farlige træer med råd i toppen (se ”Ingen topkapning”). Træerne får derfor lov til at blive stående indtil, der laves bevoksningspleje på strækningerne, hvilket sker med flere års mellemrum. Banedanmark kan desværre ikke efterkomme særlige ønsker om fjernelse af træer, der skygger for sol eller udsigt, i perioden mellem plejetiltagene, da det medfører en dårlig udnyttelse af ressourcerne.

Fældede træer bliver liggende på banens areal

Når Banedanmark fælder sine træer, bliver de normalt liggende, hvor de falder, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det kan derfor godt se meget rodet ud med en masse stammer og grene ud for din ejendom. Grunden til at der ikke ryddes op er dels, at det er bedst for miljøet, hvis træerne ligger og bliver nedbrudt af svampe og insekter på stedet, og dels at det generelt er meget besværligt og dyrt at fjerne dem.