Bestilling af sporspærring på S-banen

Sporspærringer på Banedanmarks infrastruktur på S-banen, bestilles fortrinsvis hos Kapacitetsdisponering.

Spørgsmål til sporspærringer eller hjælp og vejledning ved arbejder på S-banen, rettes ligeledes til Kapacitetsdisponering. 
Kapacitetsdisponering kan også hjælpe med at finde ud af i hvilke tidsrum, der opnås de bedst mulige sporspærringer i forhold til det arbejde, som skal udføres.

Vær tillige opmærksom på, at ved bestilling af arbejde som medfører sporspærringer, har jernbanevirksomhederne mulighed for at søge deres tab dækket ifølge dansk rets almindelige regler om erstatning. Dette forhold er Banedanmark uvedkommende.

Henvendelse til Kapacitetsdisponering skal fortrinsvis ske via e-mail: dhobestilling@bane.dk
Det er også muligt at komme i telefonisk forbindelse med Kapacitetsdisponering. Telefonnummeret er 8234 0809. Kapacitetsdisponering er lukket på helligdage. Henvendelser udenfor Kapacitetsdisponerings åbningstid, kan ske til Togleder - S-bane på tlf. 8234 8707 eller mail: dch@bane. 
 

Bestillingsfrister og generelle arbejdstider

Nat efter søndag til nat efter torsdag (Nat 1-5):

Arbejdstid: Se Togfri intervaller 

Bestillingsfrist: Senest 15 arbejdsdage inden.

Bestillingsfrister for øvrige sporspærringer:

Ønskes sporspærringer uden for ovennævnte tidsrum skal Kapacitetsdisponering kontaktes senest 21 uger inden sporspærringen skal benyttes. Herefter vil Kapacitetsdisponering forsøge at indpasse ønskerne i forhold til de øvrige opgaver på S-banen. Planlægning sker i tæt samarbejde med DSB.

Selvom Kapacitetsdisponering er kontaktet inden for tidsfristen, er der ikke automatisk garanti for, at ønskerne kan imødekommes. Jo tidligere ønskerne modtages, des større er mulighederne for at ønskerne kan efterkommes.

Kontakt til Kapacitetsdisponering for yderligere informationer sker via e-mail: dhobestilling@bane.dk

Online bestilling af sporspærringer på S-banen

Banedanmark giver mulighed for, at sporspærringer kan bestilles online via ENK- eller ENKS2-systemet. 

Har du spørgsmål til brug af systemet, som ikke er forklaret i manualen eller i FAQ, kan du kontakte ENK-support via e-mail enksupport@bane.dk.  

Filnavn Download
Brugervejledning bestilling af sporspærringer på S-banen via ENK
Brugervejledning bestilling af sporspærringer på S-banen via ENKS2
Spørgsmål og svar vedrørende ENK

Blanket til bestilling af sporspærring på S-banen

Denne blanket anvendes, hvis du ikke har adgang til ENK eller ENKS2

Sådan udfyldes bestillingsblanketten

Overskrifterne herunder refererer til punkterne på bestillingsblanketten.

Bestillers notater

Her anføres bestillers eget bestillingsnummer, eller andre arkivoplysninger. Feltet er ikke beregnet til længere bemærkninger. Til bemærkninger benyttes feltet Øvrige bemærkninger nederst i skemaet.

Bestiller

Her udfylder bestiller felterne med navn, firmanavn/tjenestested, telefonnummer og den e-mailadresse det færdige cirkulære skal sendes til.

Sporspærring på en station

Stationsnavn: Angiv stationens navn eller forkortelse jf. TIB.

Spor/Sporområde: Angiv det spor eller sporområde der skal arbejdes i, helst afgrænset af signalbetegnelser eller sporskiftenumre. På hver bestilling må der højst anføres ét spor eller ét samlet arbejdsområde på stationen.

Sporspærring på den fri bane

Fra station: Angiv navnet på togfølgestationen ved starten af det højre spor på den strækning der skal arbejdes på.
Til station: Angiv navnet på togfølgestationen ved slutningen af det højre spor på den strækning der skal arbejdes på.
Eksempel: Der skal arbejdes i spor 4 ved Nørreport. Der bestilles Østerport-København H.
Der skal arbejdes i spor 3 ved Nørreport. Der bestilles København H-Østerport.
Begge hovedspor: Vælg Ja hvis begge hovedspor mellem de 2 togfølgestationer skal spærres samtidigt. 

Sporspærring I ENK-S2

Arbejdsområdet bestilles fra et markerboard til et andet markerboard I samme retning.

Perioder

Dato og klokkeslæt skal være præcist angivet.
Hvis en sporspærring går over midnat, skal der skilles kl. 24.00.
Eks: 3 nætter à 7 timer startende den 20/9 kl. 21.00 skrives således:
Fra dato: 20/9, Til dato: 22/9, fra kl. 21.00, til kl. 24.00 og
Fra dato: 21/9, Til dato: 23/9, fra kl. 00.00, til kl. 04.00.

Skal spærringen etableres i hele perioden uden at ophæves, angives perioderne således:

Eksempel: Sporombygning fra den 20/9 kl. 21.00  til den 30/9 kl. 04.00 skrives således:
Fra dato: 20/9, Til dato: 20/9, fra kl. 21.00, til kl. 24.00 og
Fra dato: 21/9, Til dato: 29/9, fra kl. 00.00, til kl. 24.00 og feltet "Ubrudt" afkrydses, og
Fra dato: 30/9, Til dato: 30/9, fra kl. 00.00, til kl. 04.00.

Sporspærring på stationer og den fri bane må ikke kombineres. Det vil sige, at der kun må udfyldes enten Sporspærring på station eller Sporspærring på den fri bane (KUN gældende for bestillinger på strækninger, hvor signal-programmet endnu ikke er implementeret)

Beskrivelse af arbejdet

Arbejdet skal beskrives så detaljeret, at man får et klart indtryk af arbejdets art, omfang og konsekvenser.

Jernbanesikkerhedsplan nr.

Her anføres så vidt muligt - det vil sige som hovedregel - løbenummeret på jernbanesikkerhedsplanen for det pågældende arbejde.

Kræves kørestrømsafbrydelse?

Vælg Ja eller Nej i rubrikken. Kørestrømsafbrydelser bestilles særskilt.

Kørsel med arbejdskøretøjer eller jernbanekøretøjer

Vælg Ja eller Nej i rubrikken. Hvis Ja er valgt, beskriv i hvilket omfang, der skal køres med arbejdskøretøjer eller jernbanekøretøjer i sporspærringen. Beskrivelse foretages i bemærkningsrubrikken.

Etableres sporspærringen alene for kørsel med arbejdskøretøjer med attest?

Vælg Ja eller Nej i rubrikken. Beskrivelse foretages i bemærkningsrubrikken. Punktet har betydning for den stedlige dækning af sporet.

Konsekvenser med hensyn til hastighedsnedsættelse 

Vælg Ja eller Nej i rubrikken. Anfør i bemærkningsrubrikken i hvilket omfang, det pågældende arbejde medfører forhold, der skal bekendtgøres i La.
(KUN gældende for bestillinger på strækninger, hvor signal-programmet endnu ikke er implementeret)

Er sporet farbart?

Er sporet umiddelbart farbart, hvis sporspærringen hæves og et eventuelt køretøj fjernes.

Må der henstilles S-togsmateriel i det spærrede område?

Vælg Ja eller Nej i rubrikken. Anfør i bemærkningsrubrikken i hvilket omfang S-togsmateriel må henstilles.

Øvrige bemærkninger?

Her kan du anføre bemærkninger, der ikke kan henføres til ovenstående punkter.