Hegn langs banen

Ingen fælleshegn.

Hegn mellem to grundejere er omfattet af hegnsloven, som skelner mellem fælleshegn og egne hegn. Banedanmark har ikke fælleshegn med sine naboer. Banedanmark og naboerne må hver i sær sætte egne hegn, hvis der er behov for afspærring eller afskærmning.

Hegnstyper

Alle former for afspærring eller afskærmning regnes for hegn. Det kan fx være trådhegn, raftehegn, støjskærme, mure, hække eller trærækker.

Banedanmarks hegn

Banedanmark afgør i henhold til jernbaneloven selv, hvor der skal være banehegn, og hvilken type det i givet fald skal være. Naboerne kan ifølge hegnsloven ikke forlange banens egne hegn ændret.

Banedanmark hegner ikke ud for private ejendomme og arealer, som ikke er åbne for offentligheden. Hvis anvendelsen på et naboareal ændres, så der opstår behov for hegn, må naboen sørge for dette. Det kan fx være, hvis et boligselskab ændre et bevokset areal til legeplads, eller hvis en kommune anlægger en sti langs med banen. Banedanmark hegner heller ikke ud for institutioner (fx børnehaver), som anlægges op til jernbanen. 

Langs offentlige veje, stier og pladser samt andre steder, hvor folk samles, og som er fra før jernbanelovens ændring i 1989, vil Banedanmark normalt sørge for hegn.

  • Hvis der færdes mange mennesker, og der er stor sandsynlighed for, at folk vil komme inden for sikkerhedsafstanden til sporene, opsætter Banedanmark stålmåttehegn.
  • Hvis der færdes få mennesker, eller der er lille sandsynlighed for, at folk vil komme i nærheden af sporene, opsættes der eventuelt 4-trådet hegn.
  • Igennem skove og i det åbne land opsættes der ikke hegn, selv om arealerne, der støder op til banen, er åbne for offentligheden.

Naboers hegn

Som nabo til jernbanen må du selv sørge for hegn, så dine børn og husdyr ikke forvilder sig ud på banens arealer, hvor der ikke er offentlig adgang.

Dit eget hegn skal stå på din egen side af skel, så du kan vedligeholde det på begge sider uden at komme ind på banens areal. Vær opmærksom på, at de gamle banehegn, der ofte findes rester af, normalt ikke står i skel men lidt inde på banens areal. Hvis du af særlige grunde ønsker at opsætte dit hegn i skel, skal der laves en aftale, som evt. tinglyses på din ejendom, så fremtidige ejere ikke er i tvivl om ejerskabet.

Banedanmark har normalt ikke noget imod, at du opsætter hegn, som er højere end foreskrevet i hegnsloven, men der gælder store afstandskrav mellem hegn og evt. kørestrømsanlæg. Dette gælder også levende hegn, som du derfor skal holde nede i tilpas højde. Alle naboejendomme til strækninger med kørestrøm (eksklusiv gamle S-baner) er pålagt en servitut om afstandskrav til anlægget. Du kan kontrollere dette på www.tinglysning.dk

Du skal vedligeholde dit hegn, så fx plader ikke løsner sig og blæser ind på banens areal, hvor de kan være til fare for togsikkerheden. Banedanmark kan, hvis hegnet står mere end 5 m fra sporene, efter en konkret vurdering af sikkerheden, i nogle tilfælde give adgang til banens areal ifm. vedligeholdelsen. En evt. tilladelse vil kun gælde navngivne personer over 18 år, som er blevet instrueret om jernbanesikkerheden.

Metalhegn (elektrisk ledende) skal potentialudlignes, hvis de står mindre en 5 m fra midten af spor med kørestrøm. Hvis du ønsker at opsætte sådanne hegn, bedes du kontakte Banedanmark.

Retsgrundlag:

Relevant lovgivning med betydning for hegn langs jernbanen finde dels i hegnsloven og dels i jernbaneloven, som er en særlov og derfor tilsidesætter hegnsloven, hvis der er uoverensstemmelse mellem lovene.

Jernbaneloven

§ 27 Infrastrukturforvalteren etablerer, vedligeholder og nedtager egne hegn, herunder fastsætter hegnstyper, på baneafsnit, der forvaltes af den pågældende.

§ 46 Ingen må færdes eller lade dyr færdes på de områder, der er nævnt i § 41, og som ikke er åbne for offentligheden, uden infrastrukturforvalterens eller jernbanevirksomhedens tilladelse.

Hegnsloven

§ 1. Denne lov omfatter såvel fælleshegn som egne hegn. Ved fælleshegn forstås her hegn, som rejses således, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme. Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel.

§ 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen, dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1½ gang afstanden fra hegnet til skellinjen. Egne hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg må opføres af det materiale og i den højde, anlæggets karakter kræver.

§ 13 Egne hegn kan hegnets ejer til enhver tid ombytte, ændre eller sløjfe under iagttagelse af bestemmelserne i kap. I og II. Dog må arbejdet, såfremt andet hegn ikke findes mellem de pågældende ejendomme, tidligst påbegyndes 1 måned efter, at naboen har modtaget meddelelse om, at hegnet agtes ombyttet, ændret eller sløjfet.

Stk. 4 Egne - af anlæggets særlige karakter krævede - hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg kan naboen ikke kræve ombyttet eller ændret.

§ 18. Hegnene må ikke beskadiges og skal stedse holdes i forsvarlig stand, således at de kan opfylde deres formål.

Stk. 3. Ved boligbebyggelse kan levende fælleshegn kræves nedkappet én gang årligt til en højde af 2 m eller til den af hegnsynet i henhold til § 10, stk. 6, for sådant hegn fastsatte højde.

Stk. 4. Andre levende fælleshegn kan af naboen forlanges nedkappet én gang årligt til en højde af 3,5 m.

§ 22 Den vedligeholdelsespligtige er berettiget til i tidsrummet mellem 1. november og 1. maj på hensynsfuld måde at færdes på naboens grund langs hegnet i det omfang, hegnets vedligeholdelse gør det nødvendigt.