Sporfornyelsen Ringsted-Korsør

Sporene mellem Ringsted og Korsør er nedslidte og trænger flere steder til en større renovering. Strækningen er en af de mest trafikerede på fjernbanen, og hvis vi ikke bygger sporet om nu, vil det betyde flere hastighedsnedsættelser og store problemer med at holde køreplanen i fremtiden.

Derfor udfører vi en større renovering af sporene mellem Ringsted og Korsør. For at genere togtrafikken mindst muligt har vi opdelt arbejdet i følgende to etaper:

Første etape (2019-2020):

I 2019 arbejdede vi i perioden fra den 23. marts til og med den 5. juli og med trafikal påvirkning I perioden fra den 24. marts til den 12. juni. Arbejdet gik ud på at renovere sporene udvalgte steder på strækningen.

I 2020 foretager vi en gennemgribende fornyelse af Slagelse Station. Her skal vi bl.a. udføre følgende:

Vores arbejder på Slagelse Station i 2020, hvor vi:

lægger 5 km nye skinner og ca. 7000 nye sveller
      fornyer 7 km. sporkasse og renser ballast (få mere at vide her).
•      fornyer perron 2 og 3 
•      lægger nyt drænsystem på hele stationen 
•      fjerner 23 sporskifter og fornyer 8  
fjerner 1000 meter køreledningsanlæg 
opsætter 1500 meter nyt køreledningssystem 
flytter alle signaler på nær 3 stk. 
forlænger spor 1 og 4  ca. 350 meter
sænker forsyningsledning ved SK Forsyning 
•      opsætter 140 meter spunsvæg ved spor 4
•      lægger 2 nye sidespor (B-spor)
•      fjerner gammelt standeranlæg 
•      arbejder med afledte kørelednings- og sikringsarbejder 

 

Anden etape (2022-2024):

I årene 2022-2024 vender vi tilbage og udfører anden og sidste etape af sporfornyelsen på banestrækningen mellem Ringsted og Korsør. Vi vil planlægge arbejdet, så passagerne generes mindst muligt.

 

Togtrafikken påvirkes, mens vi arbejder

Vi udfører flere sporprojekter på Sjælland sideløbende med sporarbejdet mellem Ringsted og Korsør. Sporarbejderne gør, at vi langt fra har samme kapacitet som normalt.

Læs mere om konsekvenserne for togtrafikken

 

Når arbejdet er afsluttet, forventer vi en mere stabil drift, hvor hastigheden igen kan sættes op på strækningen. 

Som passager kan du forvente, at der opstår færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.

Vidste du, at...

Banedanmark er landets største bygherre og rygraden i den kollektive trafik. Vi arbejder overalt i landet 365 dage om året for at binde Danmark bedre sammen. For at opfylde dine transportbehov – også i fremtiden, bygger vi en ny og bedre jernbane, mens vi kører på den gamle. 

 

 

Banen sover aldrig