Forurenet jord fra gammel fyldplads indeholder spor af cyanid

Der er fundet små koncentrationer cyanidholdigt jord på en kortere strækning mellem Lindholm Å og Thistedvej, hvor Banedanmark er i fuld gang med byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn. Forureningen er fundet i et område, hvor der i forvejen ligger en gammel fyldplads, og hvor vi i forvejen havde kendskab til forurening med olie- og tjærestoffer, der var planlagt til at blive håndteret som forurenet jord. 

Cyanidforureningen blev opdaget ved, at vores entreprenør fandt misfarvninger i jorden. Arbejdet blev straks standset og Banedanmarks miljøtilsyn blev tilkaldt, hvorefter jorden blev tildækket med sand for at undgå spredning af den potentielle forurening. 
Resultater fra jordprøver i området viser, at den misfarvede jord indeholder uorganisk cyanid. 

Sådan håndterer vi den forurenede jord

Overskudsjorden fra gravearbejdet i området ved den gamle fyldplads skulle i forvejen fjernes som forurenet jord. Den cyanidforurenede jord håndteres nu særskilt og køres til RGS Nordic i Aalborg, der er godkendt modtager af cyanidholdig jord.   
Området, hvor den cyanidforurenede jord er afgravet, er nu dækket med sand og grus, så restforureningen ikke udgør en risiko for dyr og mennesker. 


Vi passer på arbejdsmiljøet og vores omgivelser

Banedanmark har gennem hele forløbet været i tæt dialog med Aalborg Kommune, der er grundejer og myndighed for håndtering af jorden. I samarbejde med kommunen sikrer vi, at det videre arbejde i området udføres uden sundhedsrisiko for hverken os selv eller vores omgivelser. 

Når vi inden for de næste par uger fortsætter arbejdet i området, tager vi de nødvendige forholdsregler, så eventuelt cyanidforurenet jord ikke spredes med støv til omgivelserne. Jorden inden for arbejdsområdet på fyldpladsen er blevet overdækket med en sandpude for at forebygge spredning af cyanidholdigt jord, når området bliver dybdekomprimeret.

Vores entreprenør vil desuden benytte åndedrætsværn, når de er i tæt kontakt med jorden, og der vil blive vandet, når der arbejdes i området, hvor der er fundet cyanid i jorden.