Kapacitetsudvidelse Ringsted

Baggrund for en udfletning øst for Ringsted

Ringsted har i mange år været et centralt jernbaneknudepunkt i Danmark. Her deler og samler banen fra Roskilde sig i strækningerne mod henholdsvis Odense og Næstved. Med den nye bane fra København over Køge er knudepunktet blevet endnu større, idet banen fra Køge nu også samler og deler sig i Ringsted med den gamle bane fra Roskilde. Og med åbningen af Femern Bælt-forbindelse forventes ikke blot flere passagertog, men også et øget antal godstog, som skal mellem Tyskland og Sverige via Ringsted.

Ringsted har således enorm betydning for afvikling af trafikken og er samtidig et fokuspunkt, hvis der skal kunne køre flere tog på banenettet end i dag.

Som infrastrukturen ved Ringsted er indrettet nu, skal togene krydse hinanden i samme niveau. Det betyder, at tog i modsatte retninger ikke kan passere Ringsted Station på samme tid, og derfor tilrettelægger man køreplanen på en måde, så man undgår at to tog skal passere samtidig.

For at få plads til de mange tog, er der kun begrænset spillerum for køreplanens udformning, og det er derfor nødvendigt at indarbejde nogle ekstra tillæg i togenes køretider, som sikrer, at togene ikke kommer til at møde hinanden på samme spor. Disse tillæg forlænger passagerernes rejsetid. Hvis et tog så alligevel ikke når Ringsted inden for køreplanen, må togene vente på hinanden og hermed spreder en forsinkelse sig til flere tog, der også bliver forsinkede, hvilket forlænger rejsetiden endnu mere.

Mere trafik i fremtiden

Problemet ved Ringsted er allerede mærkbart med den nu kendte togtrafik og tiltager markant, når den faste forbindelse over Femern Bælt åbner i 2029. Fra det tidspunkt skal yderligere 2-3 tog pr time krydse et modkørende tog i Ringsted, fordi langt hovedparten af godstrafikken og internationale persontog i fremtiden skal køre via Femern Bælt i stedet for via Storebælt til og fra Tyskland. Infrastrukturen ved Ringsted giver desuden ikke mulighed for at køre med de hastigheder, der er nødvendige for at kunne nå mellem København og Odense på én time og dermed realisere denne del af visionen om Timemodellen.

Ringsted er placeret på jernbanens hovedstrækning og berører over 15 mio. passagerer årligt. Den længere rejsetid, som er forbundet med at få køreplanen til at gå op på det nuværende spornet, giver samlet set meget store tidstab og udgør derfor en betydelig samfundsøkonomisk omkostning. Den størst mulige reduktion af dette store tidstab er det centrale mål for ombygning af spornettet ved Ringsted.

Ny infrastrukturplan sikrer bygning af østlig udfletning ved Ringsted.  

I juni 2021 blev en stor politisk aftale om en række infrastrukturprojekter vedtaget i Folketinget. I aftalen er der sat midler af til at undersøge en Miljøkonsekvensvurdering for en østlig udfletning ved Ringsted. Banedanmark er blevet sat til at undersøge hvilke forskellige udfletningsmuligheder, der er øst for Ringsted og vurdere deres fordele og ulemper. 

Banedanmark er gået i gang med undersøgelserne og præsenterer en Miljøkonsekvensvurdering ved en offentlig høring med tilhørende borgermøde. Det er planen, at Banedanmark skal aflevere beslutningsgrundlag for projektet i 2024.