Tidsplan

Overordnet tidsplan

Forundersøgelser i foråret 2020: I perioden 16.-17. april og igen i perioden 20.-22. april  nedrammede vi  ca. 30 betonpæle ved henholdsvis Bidstrupvej og Lyngåvej. Der er tale om prøveramninger, som er et led i forundersøgelserne af jordforholdene. I starten af juni havde vi behov for at udføre yderligere prøveramninger de to steder.

Selve projektet udføres i tre etaper.

Etape 1

I første etape udfører vi de forberedende arbejder til sporfornyelsen og hastighedsopgraderingen. Arbejdet består i nedgravning af nye fiberkabler på strækningen. De nye fiberkabler graves ned uden for selve sporet. Det bliver dermed lettere at komme til kablerne i fremtiden, og risikoen for, at de bliver gravet over i forbindelse med sporarbejder, bliver væsentlig mindre. Nedgravningen  startede i maj 2020 og forventes færdig i oktober 2020. 

 

Etape 2

I anden etape anlægges tre nye vejbærende broer i Favrskov Kommune. Broerne skal erstatte de nuværende overkørsler på Haarvadbro, Lerbjergvej og Bidstrupvej. Overkørslerne skal nedlægges på grund af hastighedsopgraderingen af strækningen. Arbejdet med anlæg af de nye broer går efter planen i gang i foråret 2021 og strækker sig frem til sommeren 2022, hvor overkørslerne lukkes.

Samtidigt med anlæggelsen af de tre vejbærende broer udfører vi afvandingsarbejder langs hele strækningen.

Etape 3

I den sidste etape, som også har størst indvirkning på togtrafikken i anlægsperioden, udskifter vi skinner, sveller og ballast på den i alt ca. 45 kilometer lange strækning mellem Aarhus og Langå. Arbejderne er planlagt til at starte i påsken 2022 og afsluttes i efteråret 2022.
 
I forbindelse med projekteringen vil der komme andre arbejder på strækningen som for eksempel opmålinger, undersøgelsesboringer ligesom vi løbende udfører drifts- og vedligeholdelsesarbejder på strækningen.